Constitutional biojurisprudence and promoting bioethical wellbeing (part 1)

Available in Russian

Price 180 Rub.

Author: Igor Kravets

DOI: 10.21128/1812-7126-2022-2-16-42

Keywords: biojurisprudence; human dignity; patient dignity; bioethics; legal sociology; biomedicine; public health; human rights

Abstract

The article examines theoretical, philosophical, constitutional, and legal, some technological foundations for the development of constitutional biojurisprudence; scientific approaches to understanding the relationship between constitutionalism, biojurisprudence, human rights, human dignity in the context of the formation of constitutional biojurisprudence are analyzed. Constitutional biojurisprudence is a new meta-discipline and meta-branch of knowledge that arises as a result of the co-evolutionary development of prescriptive jurisprudence, human rights in the field of new technologies, bioethics and biomedicine. The article analyzes the scientific, legal, bioethical and important technological aspects of the formation and development prospects of constitutional biojurisprudence; the concept of “bioethical well-being” is proposed as a subject of philosophical and legal understanding, constitutional and legislative regulation, philosophical and theoretical, legal and medical approaches to understanding human dignity and dignity of patients in the context of protecting the health of citizens, legal sociology of biomedicine are revealed; sociological-legal and medical-social problems of using the principle of priority of respect for the dignity of the patient in the provision of medical care are identified, measures are proposed to improve constitutional legislation and legislation in the field of public health. The author uses the discursive approach and critical rationalism in legal research, methods of dialectics, legal hermeneutics, and constitutional and legal engineering, methods of comparative analysis of constitutional and philosophical ideas, doctrines of human dignity, biolaw and biojurisprudence, medical and other biotechnologies in the field of healthcare, human reproduction and biomedicine. Constitutional biojurisprudence is an integrative concept, it is formed under the influence of the ideological baggage of modern scientists, the norms of international soft biolaw, global and philosophical bioethics and medical ethics. It ensures the integration of knowledge and values of constitutionalism, human rights, the achievements of the life sciences, especially medicine and biology, modern technologies and acts as a nuclear normative and bioethical potential for the development of all biojurisprudence. The conclusions are: the legal consolidation of two principles 1) the priority of respect and protection of the dignity of the patient in the provision of medical care, 2) the priority achievement of bioethical well-being in the field of protecting the health of citizens creates a legal basis for the promising constitutionalization of biojurisprudence, for the formation of a discourse of the justification of the institutions of bioethical well-being and dignity of patients.

About the author: Igor Kravets – Professor, Doctor of Science in Law, Head of the Chair of Theory and History of State and Law and Constitutional Law of the Institute of Philosophy and Law of the Novosibirsk State University, Novosibirsk, Russia.

Citation: Kravets I. (2022) Konstitutsionnaya bioyurisprudentsiya i dostizhenie bioeticheskogo blagopoluchiya (chast’ 1) [Constitutional biojurisprudence and promoting bioethical well-being (part 1)]. Sravnitel’noe konstitutsionnoe obozrenie, vol. 31, no. 2, pp. 16–42. (In Russian).

References

Albert R., Roznai Y. (eds.) (2020) Constitutionalism Under Extreme Conditions: Law, Emergency, Exception, Cham: Springer.

Aleshkova I.A., Andreeva P.N., Belosludtsev O.S. et al. (eds.) (2021) Konstitutsiya i prava cheloveka: sovremennaya doktrina i praktika [The Constitution and human rights: modern doctrine and practice], Moscow: Institut gosudarstva i prava Rossiyskoy akademii nauk. (In Russian).

Bedford D., Dupré C. (2022) Introduction to Human Dignity and Democracy in Europe. In: Bedford D., Dupré C., Halmai G., Kapotas P. (eds.) Human Dignity andDemocracy in Europe: Synergies, Tensions and Crises, Cheltenham, UK: Edward Elgar Publishing, pp. 1–17.

Belov M. (ed.) (2018) Global Constitutionalism and Its Challenges to Westphalian Constitutional Law, Oxford; London; New York: Hart Publishing.

Berman H.J. (1983) Law and Revolution. The Formation of the Western Legal Tradition, Cambridge, MA; London: Harvard University Press.

Brownsword R. (2021) Law 3.0. Rules, Regulation, and Technology, Abingdon; New York: Routledge.

Caporale C., Pavone I.R. (2018) International Biolaw and Shared Ethical Principles: The Universal Declaration on Bioethics and Human Rights, London; New York: Routledge.

Cassell E.J. (1986) Toward a Science of Particulars. The Hastings Center Report, vol. 16, no. 5, pp. 12–14.

Chirkin V.E. (2018) Revolyutsionnaya transformatsiya sushchnosti, soderzhaniya i formy Rossiysko­go gosudarstva (k stoletiyu Velikogo Oktyabrya) [The Revolutionary Transformation of essence, content and form of the Russian state (to the centennial of the Great October)]. Gosudarstvo i pravo, no. 7, pp. 49–56. (In Russian).

Chirkin V.E. (2018) Stoletnyaya modifikatsiya sushchnosti, soderzhaniya i formy rossiyskogo go­sudarstva: konstitutsionnye aspekty [Centenary modification of the essence, content and form of the Russian state: constitutional aspects]. In: Vliyanie revolyutsionnykh sobytiy 1917 goda na stanovlenie i razvitie gosudarstva i prava: materialy mezhdunarodnogo studencheskogo yuridicheskogo foruma, Moskva, 26–27 oktyabrya 2017 goda [The influence of the revolutionary events of 1917 on the formation and development of the state and law: materials of the international student legal forum, Moscow, October 26–27, 2017], Moscow: Izdatel'stvo Moscovskogo gumanitarnogo universiteta, pp. 23–29. (In Russian).

Daly E. (2022) Judicial Activity/Democratic Activity: The Democratising Effects of Dignity. In: Bedford D., Dupré C., Halmai G., Kapotas P. (eds.) Human Dignity and Democracy in Europe: Synergies, Tensions and Crises, Cheltenham, UK: Edward Elgar Publishing, pp. 19–35.

DeLaet D.E., DeLaet D.L. (2012) Global Health in the 21st Century: The Globalization of Disease and Wellness, London; New York: Routledge.

Diamond L., Plattner M.F., Walker Ch. (2016) Authoritarianism Goes Global: The Challenge to Democracy, Baltimore, MD: Johns Hopkins University Press.

Donskikh O.A. (2018) Volya k dostoinstvu: Natsional'nyy ideal v istorii Rossii [The Will to Dignity: The National Ideal in the History of Russia], 2nd ed., Moscow: LENAND. (In Russian).

Düwell M. (2013) Bioethics: Methods, Theories, Domains, London; New York: Routledge.

Engelhardt H.T., Jr. (2006) Global Bioethics: An Introduction to the Collapse of Consensus. In: Engelhardt H.T. (ed.) Global Bioethics: The Collapse of Consensus, Salem, MA: M & M Scrivener Press, pp. 1–17.

Grafskiy V.G. (2000) Integral'naya (sintezirovannaya) yurisprudentsiya: aktual'nyy i vse eshche nezavershennyy proekt [Integral (synthesized) jurisprudence: a current and still unfinished project]. Izvestiya vysschykh uchebnykh zavedeniy. Pravovedenie, no. 3, pp. 49–64. (In Russian).

Habermas J. (2010) The Concept of Human Dignity and the Realistic Utopia of Human Rights. Metaphilosophy, vol. 41, no. 4, pp. 464–480.

Inyushkin A.N., Inyushkin A.A., Malyshev K.V. et al. (2021) Pravo i bioetika innovatsionnykh meditsinskikh tekhnologiy: monografiya. [Law and bioethics of innovative medical technologies: a monograph], Moscow: Prospekt. (In Russian).

Jameson F. (1992) Postmodernism, or, The Cultural Logic of Late Capitalism, London: Verso.

Jasanoff S. (ed.) (2011) Reframing Rights. Bioconstitutionalism in the Genetic Age, Cambridge, MA: The MIT Press.

Jiménez-Loaisa A., Beltrán-Carrillo V.J., González-Cutre D., Jennings G. (2020) Healthism and the Experiences of Social, Healthcare and Self-Stigma of Women with Higher-Weight. Social Theory & Health, vol. 18, no. 4, pp. 410–424.

Khabrieva T.Ya. (2021) Identifikatsiya prava v sovremennoy sotsial'noy regulyatsii [Identification of law in modern social regulation]. Voprosy filosofii, no. 12, pp. 5–17. (In Russian).

Kilner J.F. (2017) The Image of God, the Need for God, and Bioethics. Christian Bioethics: Non-Ecumenical Studies in Medical Morality, vol. 23, no. 3, pp. 261–282.

Kleandrov M. (2022) O neizbezhnosti razrabotki i prinyatiya novoy Konstitutsii Rossiyskoy Federa­tsii i chto v ney dolzhno byt' [On the inevitability of the development and adoption of a new Constitution of the Russian Federation and what should be in her]. Gosudarstvo i pravo, no. 1, pp. 7–18. (In Russian).

Koch T. (2012) Thieves of Virtue: When Bioethics Stole Medicine, Cambridge, MA; London: The MIT Press.

Kodaneva S.I. (2022) Pravo budushchego zarozhdaetsya segodnya (retsenziya na monografiyu: Umnova-Konyukhova I.A. Konstitutsionnoe futuristicheskoe pravo i konstitutsionnaya futuro­logiya v XXI stoletii. M.: RUSAYNS, 2021. 286 s.) [The right of the future is emerging today (review of the monograph: Umnova-Konyukhova I.A. Constitutional futuristic law and constitutional futurology in the 21st century. M.: RUSAINS, 2021. 286 p.)]. Konstitutsionnoe i muni­tsipal'noe pravo, no. 1, pp. 74–78. (In Russian).

Kokotov A.N. (2014) Pravo konstitutsii v rossiyskom prave [The law of the constitution in Russian law]. Aktual'nye problemy rossiyskogo prava, no. 10, pp. 2161–2168. (In Russian).

Kolotova N.V., Sorokina E.A., Varlamova N.V., Vasil'eva T.A. (2021) Konstitutsionalizm: natsio­nal'noe i nadnatsional'noe izmereniya. Vserossiyskaya nauchnaya konferentsiya s mezhdunarodnym uchastiem k 95-letiyu so dnya rozhdeniya V.A.Tumanova [Constitutionalism: national and supranational dimensions. All-Russian Scientific Conference with international participation devoted to the 95th anniversary of V.A.Tumanov]. Gosudarstvo i pravo, no. 12, pp. 195–210. (In Russian).

Kravets I.A. (1995) Konstitutsionalizm v Rossii v nachale XX veka: spetsial'nost' 12.00.02 “Konstitutsionnoe pravo; konstitutsionnyy sudebnyy protsess; munitsipal'noe pravo”: Dis. … kans. yurid. nauk [Constitutionalism in Russia at the beginning of the 20th century: specialty 12.00.02 “Constitutional Law; constitutional litigation; municipal law”: Cand. in law sci. diss.], Tomsk. (In Russian).

Kravets I.A. (2014) Sudebnoe garantirovanie konstitutsii i prezidentskiy konstitutsionalizm [Judicial Guarantee of the Constitution and Presidential Constitutionalism]. NB: Voprosy prava i politiki, no. 8, pp. 1–35. (In Russian).

Kravets I.A. (2015) Pravo konstitutsii v deystvii: sootnoshenie zakonodatel'noy i sudebnoy konstitutsionalizatsii pravoporyadka, obespecheniya mezhdunarodnykh obyazatel'stv, prav i svobod [Law of the Constitution in effect: balance between legislative and judicial constitutionalization of law and order, safeguarding of international obligations, rights and freedoms]. Konstitutsionnoe i munitsipal'noe pravo, no. 12, pp. 12–15. (In Russian).

Kravets I.A. (2016) Rossiyskiy respublikanizm i problema razdeleniya vlastey [Russian republicanism and the problem of separation of powers]. Pravo i politika, no. 1, pp. 28–39. (In Russian).

Kravets I.A. (2018) Konstitutsiya i tsennosti konstitutsionalizma kak mega-paradigmy [Constitution and values of the constitutionalism as a mega-paradigm]. Gosudarstvo i pravo, no. 12, pp. 44–55. (In Russian).

Kravets I.A. (2019) Global'nyy i otechestvennyy konstitutsionalizm v usloviyakh formirovaniya integratsionnogo prava: konstitutsionnaya teleologiya, futurizm i struktura sovremennykh konstitutsiy [Global and national constitutionalism in the context of formation of integration law: constitutional teleology, futurism and structure of modern constitutions]. Pravo i politika, no. 10, pp. 1–23. (In Russian).

Kravets I.A. (2020) Antropologicheskiy konstitutsionalizm i gumanisticheskaya aksiologiya pravovogo statusa i dostoinstva lichnosti [Anthropological Constitutionalism and Humanistic Axiology of Legal Status and Dignity of Man]. Yuridicheskaya nauka i praktika, no. 3, pp. 5–19.(In Russian).

Kravets I.A. (2021) Dignitatis Humanae: sovremennye kontseptsii, problema tselostnosti v filosofskoy i pravovoy ekzistentsii i ispol'zovaniya v konstitutsionalizme [Dignitatis Humanae: modern concepts, the problem of integrity in philosophical and legal existence and use in constitutionalism]. Zhurnal rossiyskogo prava, no. 1, pp. 89–110. (In Russian).

Kravets I.A. (2022) Bioneyrokonstitutsionalizm i dostoinstvo: teoreticheskie osnovy, dialog eti­cheskikh i yuridicheskikh trebovaniy i perspektivy vzaimodeystviya (chast' I) [Bioneuroconstitutionalism and dignity: theoretical foundations, dialogue of ethical and legal requirements and prospects for interaction (part I)]. Zhurnal rossiyskogo prava, no. 2, pp. 5–22. (In Russian).

Kravets I.A. (2022) Tsifrovoy konstitutsionalizm: metodologicheskie i pravovye aspekty [Digital constitutionalism: methodological and legal aspects]. Gosudarstvo i pravo, no. 1, pp. 19–33. (In Russian).

Kravets I.A. (2020) Dignitatis Humanae, sovremennyy konstitutsionalizm i pravovaya ekzistentsiya: filosofsko-antropologicheskie, konstitutsionnye, mezhdunarodno-pravovye i sotsial'no-politi­cheskie aspekty (chast' 2) [Dignitatis Humanae, modern constitutionalism and legal existence: philosophical and anthropological, constitutional, international legal and socio-political aspects (part 2)]. Obshchestvennye nauki i sovremennost', no. 6, pp. 35–48. (In Russian).

Kravets I.A. (2020) Dignitatis Humanae, sovremennyy konstitutsionalizm i pravovaya ekzistentsiya: filosofsko-antropologicheskie, konstitutsionnye, mezhdunarodno-pravovye i sotsial'no-politiche­skie aspekty (chast' 1) [Dignitatis Humanae, modern constitutionalism and legal existence: philosophical and anthropological, constitutional, international legal and socio-political aspects (part 1)]. Obshchestvennye nauki i sovremennost', no. 5, pp. 38–52. (In Russian).

Kravets I.A. (2021) Dignitatis Humanae: filosofsko-pravovye, mezhdunarodnye, konstitutsionnye i ekzistentsial'nye aspekty [Dignitatis Humanae: philosophical-legal, international, constitutional and existential]. Gosudarstvo i pravo, no. 2, pp. 26–39. (In Russian).

Kristensen D., Lim M., Askegaard S. (2016) Healthism in Denmark: State, Market, and the Search for a “Moral Compass”. Health, vol. 20, no. 5, pp. 485–504.

Kruss V.I. (2012) Zdorov'e kak osnovnaya pravovaya tsennost' sovremennosti [Health as the main legal value of our time]. Problemy prava, no. 4, pp. 21–40. (In Russian).

Lam C. (2015) New Reproductive Technologies and Disembodiment: Feminist and Material Resolutions, Farnham: Ashgate.

Lebedev V.Yu., Fedorov A.V. (2016) Medikalizatsiya sovremennoy kul'tury: mental'nye i sotsiobiologicheskie aspekty [Medicalization of Modern Culture: Mental and Sociobiological Aspects]. Vestnik Tverskogo gosudarstvennogo universiteta. Seriya “Filosofiya”, no. 2, pp. 47–64. (In Russian).

Leont'ev O.V. (ed.) (2014) Obshchestvennoe zdorov'e i prava cheloveka: konflikt publichnogo interesa i individual'nykh svobod [Public health and human rights: conflict of public interest and individual freedoms], Saint Petersburg: SpetsLit. (In Russian).

Lustig A. (2017) The Image of God and Human Dignity: A Complex Conversation. Christian Bioethics: Non-Ecumenical Studies in Medical Morality, vol. 23, no. 3, pp. 317–334.

McClelland R.T. (2011) A Naturalistic View of Human Dignity.The Journal of Mind and Behavior, vol. 32, no. 1, pp. 5–48.

Medik V.A., Osipov A.M. (2012) Obshchestvennoe zdorov'e i zdravookhranenie: mediko-so­tsiologicheskiy analiz. [Public health and health care: medical and sociological analysis], Moscow: INFRA-M. (In Russian).

Medushevsky A. (2020) Perekhod Rossii k konstitutsionnoy diktature: razmyshleniya o znachenii reformy 2020 goda [The Russia’s move to constitutional dictatorship: reflections on 2020 constitutional amendments]. Sravnitel'noe konstitutsionnoe obozrenie, vol. 29, no. 3, pp. 33–50. (In Russian).

Medushevskiy A.N. (2015) Demokratiya i avtoritarizm: rossiyskiy konstitutsionalizm v srav­nitel'noy perspektive [Democracy and authoritarianism: Russian constitutionalism in a comparative perspective], 2nd ed., Moscow; Berlin: Direct-Media. (In Russian).

Medushevsky A. (2020) Global'nyy konstitutsionalizm kak pravovaya teoriya i ideologiya pere­ustroystva mirovogo poryadka [Global constitutionalism as a legal theory and ideology of the reorganization of the world order]. Sravnitel'noe konstitutsionnoe obozrenie, vol. 29, no. 1, pp. 15–42. (In Russian).

Medushevskiy A.N. (2020) Konstitutsionnaya reforma v Rossii: soderzhanie, napravleniya i sposoby osushchestvleniya [Constitutional Reform in Russia: Substance, Directions and Implementation]. Obshchestvennye nauki i sovremennost', no. 1, pp. 39–60. (In Russian).

Parmet W.E. (2009) Populations, Public Health, and the Law, Washington, D.C.: Georgetown University Press.

Pashentsev D.A. (2021) Konstitutsionnaya sorazmernost' v postneklassicheskoy nauchnoy paradigme i sovremennoy praktike [Constitutional proportionality in the post-non-classical scientific paradigm and modern practice]. Vestnik Rossiyskoy akademii nauk, no. 6, pp. 593–600. (In Russian).

Piko della Mirandola Dzh. (1962) Rech' o dostoinstve cheloveka [Speech on the Dignity of Man]. In: Ovsyannikov M.F. (ed.) Istoriya estetiki. Pamyatniki mirovoy esteticheskoy mysli. Tom 1 [History of aesthetics. Monuments of world aesthetic thought. vol. 1], Moscow: Izdatel'stvo Akademii khudozhestv SSSR, pp. 506–514. (In Russian).

Pushkareva N.L., Mitsyuk N.A. (2017) U istokov medikalizatsii: osnovy rossiyskoy sotsial'noy politiki v sfere reproduktivnogo zdorov'ya (1760–1860 gg.) [The Origins of Medicalization: The Basis of Russian Social Policy in the Field of Reproductive Health (1760–1860)]. Zhurnal issledovaniy sotsial'noy politiki, no. 4, pp. 515–530. (In Russian).

Rich E. (2018) Healthism, Girls' Embodiment, and Contemporary Health and Physical Education: From Weight Management to Digital Practices of Optimization. In: Mansfield L., Caudwell J., Wheaton B., Watson B. (eds.) The Palgrave Handbook of Feminism and Sport, Leisure and Physical Education, London: Palgrave Macmillan, pp. 523–536.

Romanovskiy G.B., Tarusina N.N., Mokhov A.A. et al. (2015) Biomeditsinskoe pravo v Rossii i za rubezhom: monografiya [Biomedical law in Russia and abroad: a monograph], Moscow: Prospekt, 2015. (In Russian).

Romanovskiy G.B., Romanovskaya O.V. (2018) Prava cheloveka, genetika i sovremennaya biokriminologiya [Human rights, genetics and modern biocriminology]. Gosudarstvo i pravo, no. 3, pp. 64–71. (In Russian).

Romanovskiy G.B., Romanovskaya O.V. (2021) Human Rights and Modern Biomedicine: Problems and Perspectives. Vestnik Rossiyskogo universiteta druzhby narodov. Seriya: Yuridiche­skie nauki, no. 1, pp. 14–31.

Rostovskaya T.K., Kuchmaeva O.V. (2021) Vspomogatel'nye reproduktivnye tekhnologii glazami rossiyan [Assisted reproductive technologies through the eyes of Russians]. Vestnik Rossiyskoy akademii nauk, no. 9, pp. 879–888. (In Russian).

Shafirov V.M. (2004) Estestvenno-pozitivnoe pravo. Vvedenie v teoriyu: monografiya [Naturally positive law. Introduction to theory: a monograph], Krasnoyarsk: Izdatel'skiy tsentr Krasno­yarskogo gosudarstvennogo universiteta. (In Russian).

Shafirov V.M. (2004) Pravo v chelovecheskom izmerenii [Law in human dimension]. Izvestiya vysshikh uchebnykh zavedeniy. Pravovedenie, no. 3, pp. 198–213. (In Russian).

Skrabanek P. (1994) The Death of Humane Medicine and The Rise of Coercive Healthism, Suffolk: The Social Affairs Unit.

Spielman B. (2007) Bioethics in Law, Totowa, NJ: Humana Press.

Stetsenko S. (2013) Biojurisprudence: A Fundamental Part of the Modern General Theoretical Law. Legal journal “Law of Ukraine”, no. 9, pp. 194–216.

Talbot M. (2012) Bioethics: An Introduction, Cambridge: Cambridge University Press.

Temkina A. (2014) Medikalizatsiya reproduktsii i rodov: bor'ba za kontrol' [Medicalization of reproduction and childbirth: the struggle for control]. Zhurnal issledovaniy sotsial'noy politiki, no. 3, pp. 321–336. (In Russian).

Tokarczyk R. (2008) Biojurisprudence: Foundations of Law for the Twenty-First Century, Lublin: Maria Curie-Skłodowska University Press.

Tokarczyk R. (2012) Connections of Biojurisprudence with Other Currents of Jurisprudence. Studia Iuridica Lublinensia, vol. 17, pp. 37–63.

Umnova-Konyukhova I.A. (2021) Konstitutsionnoe futuristicheskoe pravo i konstitutsionnaya futurologiya v XXI stoletii: monografiya [Constitutional futuristic law and constitutional futurology in the XXI century: a monograph], Moscow: RUSAYNS. (In Russian).

Umnova-Konyukhova I.A., Aleshkova I.A. (2021) Biopravo kak otrasl' prava novogo pokoleniya [Bio-law as a new generation of law]. Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Pravo, no. 41, pp. 98–118. (In Russian).

Vydrin I.V., Gerasimenko Yu.V., Dudko I.G. et al. (eds.) (2015) Konstitutsionnoe pravo Rossii: uchebnik dlya bakalavrov [Constitutional Law of Russia: a textbook for bachelors], Moscow: Yurlitinform. (In Russian).

Waldron J. (2007) Dignity and Rank: In Memory of Gregory Vlastos (1907–1991). European Journal of Sociology, vol. 48, no. 2, pp. 201–237.